Dimsprinkler

Släcksystem Högtryck Vattendimma (HTVD)

Tekniken bakom HTVD

För att förstå brandbekämpning med HTVD påminner vi er om de grundläggande kunskaperna om förbränning. Vid förbränning krävs att tre komponenter finns tillgängliga och i rätt proportioner, vilket här visas med Emmons brandtriangel:

  • Syre
  • Värme (Energi)
  • Brännbart ämne

Generellt vid brandbekämpning rubbar man denna triangel eller tar bort viktiga element för förbränningen. I slutändan leder detta till att branden slocknar. FOGTEC högtryck - vattendimsystem släcker eller kontrollerar bränder genom att använda tre huvudsakliga effekter:

Kylning

Den viktigaste egenskapen hos vatten som släckmedel är dess kylningskapacitet. Vatten absorberar energi genom att värmas upp och ännu mer genom att förångas. Vatten kan absorbera energi på över 2MJ/kg, vilket är överlägset alla andra släckmedel på marknaden idag.

Den effektiva energiupptagningen är direkt relaterat till den totala arean av dropparna. Den genomsnittliga droppstorleken av FOGTEC vattendimma ger en total area som är minst 200 gånger större än konventionella sprinklerdroppar för samma volym vatten. I traditionella system rinner det mesta vattnet undan utan att ge någon kylningseffekt. Genom att generera små droppar krävs det mycket mindre vatten för att absorbera motsvarande mängd energi från branden.

Tack vare den väldigt snabba förångningen av de mycket små dropparna sker nedkylningen av brandgaser nästan omedelbart. Däremot blir nedkylning av byggnader och strukturer inte lika hastig och för vissa applikationer, exempelvis i turbinrum, kyls ytan med avsikt långsamt och jämt för att undvika sprickbildningar i metaller mm.

Syrebrist

Tack vare de mycket små dropparnas storlek övergår dessa i gasform väldigt snabbt. Fasen mellan vätskedroppe och gasform  är syrebortträngande. Något som skapar syrebrist lokalt runt lågorna. Effekten av syrebristen beror på mängden energi som är tillgänglig från branden och blir bättre ju kraftigare branden är.

Blockering av strålningshetta

Droppar belägna mellan flammor och bränslet reducerar strålningsvärmen som bränslet ger genom att effektivt reflektera värmen. Därmed reduceras förbränningshastigheten liksom strålningsvärmen mot eventuella brännbara material. Detta minskar sannolikheten för att branden ska spridas tack vare denna ”separations”-effekt. Hur mycket vattnet reflekterar beror på spridningen av de små vattendropparna. Kapaciteten att reflektera strålningsvärmen ökar ju mindre vattendroppen är.

Tillämpningar

FOGTEC dimsprinklersystem är ett släcksystem som använder enbart vatten. Bekämpar effektivt brinnande vätskor och fasta ämnen med mycket liten vattenvolym. FOGTEC passar speciellt bra vid snabba insatser för bekämpning av brand i tidigt skede.

  • Säker, effektiv brandbekämpning.
  • Minimala skador från släckmedlet.
  • Mer flexibel brandbekämpning underlättas av den kompakta designen.
  • Minskad påverkan på miljön.

Vidare kan FOGTEC dimsprinklersystem, med stor effekt, användas till att fälla ut brandrök och rensa luften från brandgaser. FOGTEC kan även användas för att t.ex. tvätta vid denna typ av skador. Det finns flera användningsområden: Skydd vid heta arbeten, kyla eller skapa en barriär av vattendimma, binda damm. Användande av FOGTEC släcksystem kommer visa sig vara ett användbart extra hjälpmedel.

Principen hur Fogtec fungerar

FOGTEC dimsprinklersystem för brandbekämpning baseras på högtycksvattenteknologi (60 - 200 bar) och använder det höga trycket för att optimera vattnets släckande egenskaper. Basen är de väldigt små vattendropparna som FOGTECs special-designade sprayhuvuden bildar och därmed skapar största möjliga yta som:

1. Absorberar energin ur branden mycket snabbt. Den kylande effekten berövar branden dess energi så att den inte skall kunna fortgå.

2. Genom den mycket snabba övergången från vätska till gasform och den enorma volymökningen kopplad till detta, reduceras syreinnehållet vid branden till en nivå där vidare förbränning ej längre är möjlig.

En stor fördel är med vilken hög hastighet vattnet lämnar munstycket. Denna jetström av mycket fin vattendimma tränger djupt in i brandhärden och kväver även djupt liggande fickor där det fortfarande glöder. Nästan allt vatten används till släckning varmed små mängder rinner bort utan att vara till nytta.

Resultatet är ett släcksystem som är extremt effektivt med användande av en väldigt liten mängd vatten.

 Diagram över temepratur under ett brandtest, före och efter aktivering av Fogtec vattendimma.
Fogtecs sprinklersystem ger lokal syrebrist genom förångning av vattendropparna vid brandhärden