Vindkraftverk ingår i gruppen ”högriskanläggning” där brand lätt kan uppstå.

Maskinhuset (Nacellen) är den plats i ett vindkraftverk som utgör den del där flest värdefulla komponenter är utsatta för stor brandrisk. För att undvika en total förlust av vindkraft- verket vid brand är det viktigt att införliva ett automatiskt brandsläckningssystem som en lösning att garantera vidare drift. Handbrandsläckare, även om de är godkända i enlighet med gällande regler, är inte att föredra i ett vindkraftverk och kan innebära nackdelar för operatören. Dessa nackdelar kan undvikas eller minimeras genom att använda skräddarsydda brandskyddslösningar för vindkraftverk från FOGTEC.

Den viktiga komponenten i FOGTEC brandsläckningssystem är vattendimma under högt tryck. De små dropparna gör det möjligt att uppnå en snabb kylningseffekt. Värmestrålning mot objekt runt brandhärden reduceras snabbt. Eskalering av branden dämpas fort varmed skador på utrustning minskar.

Tack vare den ringa mängd vatten som används i ett FOGTEC släcksystem, är dessa lämpliga även för områden som innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. FOGTECs lösningar kan enkelt integreras i både nya och befintliga vind- kraftverk. Installationen är enkel tack vare mycket små rördimensioner och det lilla utrymme som krävs för systemet. Underhåll och därmed driftskostnaderna är låga. Inga krav på särskilda säkerhetsåtgärder.

Tekniskt kunnande på högsta nivå inkluderar
 
Konsultering

• Projektutveckling
• Projektledning
Design
• Detektering
• Släckmedel
• Systemintegration
Tjänster
• Installation
• Driftsättning
• Utbildning
• 24/7 service
• Specialutbildad personal

Referens:
Fuhrländer AG har, i samarbete med W2E (Wind to Energy Company), utvecklat den nya Fuhrländer FL 2500. Utveckling och utformning av anläggningsprototypen utfördes av det erfarna W2E Teamet. Konstruktionen har utförts vid Fuhrländer AG i Waigandshain. Prototypen finns i Laasow, Brandenburg.

De grundläggande uppgifterna för de nya hastighets- varierande vindkraftverken av 2,5 MW klassen är benägen att bryta världsrekord. Vindkraftverket har en navhöjd på 160 meter och en rotordiameter på 90 meter. Anläggningen har ålagts att uppfylla specifikationen av IEC 41.600-1, vindklass IEC 2a.

Brandskyddet av denna fram till nu unika vindkraftsan-läggning säkerställs genom ett FOGTEC vattendimsystem vilket har installerats i maskinrummet. Tack vare det lilla ut- rymme som krävs var det inga problem att integrera släck-systemet. Enheten med sprayhuvuden var lätt att placera tack vare små rördimensioner.

Eftersom FOGTECs släcksystem använder rent vatten som släckmedel är det till 100 % miljövänligt och ofarligt för personal.

Fördelar med FOGTEC System

• Säker för människor
• Snabb släckning
• Lämplig för elektronik och elektrisk miljö
• Miljövänlig
• Minimala vattenskador
• Enkel installation tack vare små rördimensioner
• Väl utprovade komponenter
Låga kostnader vid återställande
Cylindersystem installerat i ett vindkraftverk.
Vindkraftverk
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem