FOGTEC Tunnelsystem

Tunnlar är ådrorna i ett modernt samhälle. Förutom antalet och alla kilometer tunnlar som kommer att krävas i framtiden kommer de också behöva hantera den konstant ökade trafikmängden de kommande åren. De bränder som har inträffat under de senaste åren har visat att inte bara ett större antal personer skadats och dödats utan även medfört stora skador på konstruktioner och på den operativa utrustningen. Detta leder ofta i sin tur till ett reparationsarbete som varar många månader och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller i värsta fall nedläggningar. Europeiska forskningsprogram har visat att större bränder i tunnlar bara kan förhindras om uppkomsten av brand kommer under kontroll så snart som möjligt. Åtgärder som gäller strukturellt brandskydd eller rökreducerande metoder har endast en mycket begränsad effekt eftersom de bekämpar effekterna men inte orsaken. Beroende på den tid brandkåren behöver för att nå branden hinner den utvecklas till en okontrollerad brand, när det endast är i initialskedet det finns möjligt att bekämpa en brand i tunnlar.
      
FOGTEC vattendimsystem representerar den senaste tekniken, vars effektivitet har visats i ett antal tester av bränder i full skala. FOGTEC vattendimma, som är säker för människor, uppnår en effektiv kontroll över branden. Detta innebär en avsevärd sänkning av temperaturen i brandens närhet, vilket gör det svårare för elden att sprida sig samt förbättrar sikten. FOGTEC vattendimma underlättar för människor i tunneln att rädda sig själva och gör det möjligt för räddningsstyrkor att arbeta med ökad snabbhet och säkerhet. Tack vare ökad kontroll av branden och den minimala mängd vatten som används minskar även skadorna på tunneln. För att uppnå optimalt skydd i tunneln är det nödvändigt att upptäckt, brandbekämpning, ventilation och annan säkerhetsutrustning samordnas.
    
FOGTEC har en separat tunnelavdelning med fokus på skydd av underjordiska anläggningar som tunnlar och underjordsstationer. Specialutbildade ingenjörer tillhanda-håller konsulttjänster samt nyckelfärdiga lösningar.
    
När ett fast släcksystem monteras i en tunnel, är det avgörande att det integreras i det övergripande säkerhets- konceptet för tunneln för en effektiv drift. Därför erbjuder FOGTEC konsulttjänster redan i ett tidigt skede vid utvecklingen av en tunnels säkerhetskoncept.
      
Utvecklingsarbetet under de senaste 15 åren och erfarenheten från verkliga installationer garanterar att FOGTECs produkter är väl lämpade för tunnelinstallationer. Samarbetet med forskare, tunnelägare samt tillverkare av kompletterande utrustning har lett till en utveckling av produkter som är särskilt lämpade för tunnelinstallationer. Alla FOGTECs komponenter är konstruerade för användning i tunnlar och har genomgått långsiktiga tester för att säkerställa en säker drift i krävande tunnelmiljöer. FOGTECs komponenter och konstruktioner kontrolleras normalt av tredje part som STUVA och TÜV.
      
FOGTEC har framgångsrikt skyddat ett antal tunnlar i till exempel Italien, Ryssland och Spanien med teknik testad i full skala. FOGTEC har genomfört storskaliga projekt som Tyne Crossing i Storbritannien och tunneln under Engelska kanalen (Eurotunneln) mellan Frankrike och Storbritannien. För installation av hydrauliska och elektroniska komponenter anställs speciell expertis.
      
FOGTECs tunnelavdelning har alltid stått i framkanten av den internationella forskningen gällande tunnelbränder. Deras insatser har rönt stor uppskattning inom ITA och FOGTEC har deltagit i välkända forskningsprojekt som FIT, UPTUN, SOLIT och SOLIT² som det ledande aktiva brandskydds-företaget för tunnlar.
      
FOGTEC har representation i styrelsen av ITA-COSUF (International Tunnel Association - Committee on Operational Safety of Underground Facilities) och den tekniska kommittén för NFPA502 (Standard för vägtunnlar, broar och motorvägar med begränsad tillgänglighet).

Tunnelprojekt

loading...
Spraytest
Tunneln blir som en skortsten för brandröken.
Inuti en tunnel.
Tunnelsystem
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbiner
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Vindkraftverk