Marina Dimsprinklersystem

Pumpenheterna och tryckcylindrarna för vattenförsörjning kräver båda väldigt litet utrymme. Detta gör att FOGTEC system lämpar sig utmärkt för applikationer ute till havs. Den totala vikten av ett FOGTEC system är märkbart mindre än lågtrycksdimma eller konventionella sprinklersystem. Rör- verket, med rör mellan 10 till 40 mm i diameter, garanterar en enkel installation.

FOGTEC högtrycks vattendimsystem har visat sig pålitligt i många fullskaliga brandtest. Systemen förbättras ständigt i samarbete med olika forskningsinstitut och brandexperter för att upprätthålla optimal släckeffekt. För att kunna använda FOGTEC system ombord på fartyg har godkännande brand- test framgångsrikt genomförts. Dessa test har bevittnats av stora internationella klassificeringsmyndigheter som German-ischer Lloyd, Lloyd’s Register, DNV, RINA, ABS. Detta gäller bostadsutrymmen (enligt IMO A800), maskinrum (enligt IMO MSC 668) och lokalt skydd (IMO MSC 913).BostadsutrymmenFOGTEC system är väldigt effektiva att installera i bo- stadsutrymmena ombord på fartyg. När systemet aktiveras vid brand sker en omedelbar sänkning av temperaturen och skyddar närstående objekt och människor från strålnings-hetta. Detta möjliggör evakuering i det påverkade området utan fara för personal. Även dolda utrymmen nås genom den gasliknande spridningen av vattendimman. Eftersom det är rent vatten utgör detta ingen fara för människor och ökar chanserna att överleva för människor fångna i det aktiverade området.

FOGTEC system använder väldigt lite vatten vilket reducerar vattenskador till ett minimum. I de flesta fall kan rummen användas igen kort efter att systemet stängts av. Det gör även att falska systemaktiveringar eller sabotage vanligtvis inte leder till några stora kostnader.

FOGTEC system för bostadsutrymmen agerar på ett liknande sätt som konventionella sprinklersystem. Munstyckena aktiv- eras oberoende av varandra genom en smältkropp vilket tillåter lokalt skydd och omedelbar brandkontroll.Skydd av kabyssFOGTECs teknologi är idealiskt för att bekämpa mat- oljebränder. Dropparna från vattendimman är så fina och så lätta att de inte penetrerar ytan på oljan. Dropparna absor- berar istället värmen från elden och därmed släcks branden snabbt samtidigt som den fortsätter att kyla oljan och mot- verkar effektivt återantändning.

Förr skyddades fritöser i kabysser med kemiskt baserade släckmedel. Det tidsödande saneringsarbetet som krävs efter aktivering och det resulterande uppehållet i verksamheten reduceras avsevärt genom att använda FOGTEC system.

Systemen aktiveras automatiskt genom ett snabbverkande detekteringssystem. Service och underhållskostnader är väsentligt lägre jämfört med de flesta andra släcksystem.

Systemet är godkänt av klassificeringsmyndighter.Maskinrum och lokala applikationerLokala tilläggsskydd för motorer, värmepannor och luftrenare är idag obligatoriskt för passagerarfartyg med bruttovikt på 500 ton och lastfartyg med bruttovikt på 2000 ton, (juli 2002). IMO har slagit fast att maskinrummen av de flesta fartyg over 2000 ton skall vara försedda med ett vattenbaserat lokalt släcksystem.

Maskinrum ombord på fartyg kräver tillförlitliga släcksystem och FOGTEC högtrycks vattendimsystem erbjuder ett idealiskt skydd av sådana områden utan att motorerna behöver stängas av, att personal måste evakueras eller försegling av maskinområdet. Omedelbar kylning av hela området försäkrar att bränder släcks säkert och maskinernas ytor kyls till den grad att de inte kan återantända. Vanligast är fortfarande koldioxidsystem även om de har flera nackdelar som exempelvis att det är nödvändigt att försluta avdelningar och kräver lång varningstid då det är giftigt.

Förutom snabb släckning med minimalt av vatten finns ytterligare en fördel då dimman tvättar ur rökpartiklar och brandgaser ur luften.

Aktiveringen är manuell eller automatisk genom ett separat detekteringssystem. Alla FOGTEC system är designade för att driva en grupp munstycken samtidigt.

Godkännande av system för maskinrum finns tillgängligt från Marine Safety Agency (MCA) och täcker maskinrum upp till 250 m³.Offshore
FOGTEC vattendimsystem är ett effektivt och miljövänligt alternativ till konventionella gas- och sprinklersystem för skydd av bostad- och maskinområden på plattformer till sjöss.

Gasturbiner, i synnerhet, representerar en av de största riskerna på en plattform ute till havs. Här är FOGTEC vattendimsystem idealiskt som skydd.

Det finns inget annat släckmedel som har samma kylningskapacitet som vatten. Otaliga test har visat att vattendimma genererat med FOGTECs system kan reducera temperaturen vid en vätskebrand mycket snabbare och effektivare än de flesta konventionella systemen, då det är förhållandevis dåliga kylningsegenskaper hos konventionella gas- och sprinklersystem.

Vattendimman gör att temperaturen omedelbart sjunker i händelse av brand och skyddar närliggande föremål och människor från strålningshetta. Rent vatten är inte skadligt för människor och systemet kan aktiveras omedelbart då brand detekteras. Den tvättande effekten från FOGTEC system, alltså bindandet av rökpartiklar och vattenlösliga gaser, reducerar kraftigt utsläppen jämfört med konventionella gas- och sprinklersystem.

Godkännande testserie var framgångsrik enligt internationella IMO-regler och har bevittnats av stora internationella klassificeringsmyndigheter, så som Lloyd’s Register, DNV, ABS och Germanischer Lloyd. FOGTEC har framgångsrikt godkänt systemet för skydd av gasturbiner enligt FM standard.

Generator
Plattform ute till havs
Marina system
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gasturbinder
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk