Dimsprinkler för Gasturbiner

Bränder i gasturbiner orsakas i första hand av läckage från matarledningar för bränsle och smörjmedel. Där läckande vätska kan antändas mot varma ytoran på turbinen. Dessutom kan elektriska komponenter, defekta kullager och andra liknande komponenter skapa gnistor. Bränder under höljet till turbinen kan utgöra spraybrand likväl som poolbrand. FOGTEC Dimsprinklersystem har visat sig tillförlitligt för att på ett säkert sätt släcka både spray- och poolbränder i scenarion där de skyddade facken hade öppningar.

Vanligtvis har gassläcksystem problem att släcka bränder i dessa fall. Ett stort problem när man väljer släcksystem till gasturbiner är att man vill kyla ytan jämnt över hela turbinen. Ett annat problem när det gäller gasturbiner är den heta ytan. Man måste se till att dessa ytor inte kyls för snabbt eller att det blir punktvis nedkylda då detta kan leda till extrema termiska induceringar och mekanisk stress på materialet, vilket kan leda till allvarlig deformering av turbinens yttre skal. Detta kan leda till att man förlorar turbinen trots att man släckt branden.

Ett annat problem är den uppståndna väldigt heta ytan som kan orsaka återantändning. På grund av problemet med  återantändning måste kylning ske snabbt, kontrollerat och enhetligt.

Vid användande av FOGTEC Dimsprinklersystem har kombi-nationen av kylnings- och inerteringseffekten* visat sig att vara en klar fördel. Det nästan gaslika beteendet skapar en homogen distribution av det utlösta släckmedlet inuti det skyddade facket. Detta ger en enhetlig kylning av den varma utrustningen, snabb dämpning och brandkontroll.

Det krävs inga särskilda skyddsåtgärder för personal då vattendimma är helt ofarligt. Det är en stor fördel ur opera-törernas synvinkel med de snabba och ringa återställnings-kostnaderna av dimsprinklersystem liksom den normalt korta tiden då man behöver avbryta verksamheten efter en aktivering.


*Läs mer om detta under rubriken Teknik.

Turbin
Gasturbin
Gasturbiner
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Industri- och produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk