Högtryck-Vattendimma (HTVD)
Fasta släcksystem

Konventionella sprinklersystem använder stora volymer vatten vid bekämpning av brand. Taktiken är att begjuta med så mycket vatten = kyla allt material så mycket att det inte kan brinna. Ett effektivt och bra sätt att bekämpa brand med. Problemet är att det medför kanske onödigt stora vatten-skador på lokaler och inventarier. I de flesta fall gör inte det något eftersom en brand gör betydligt större skada.

Det finns dock miljöer där man bör eller skall undvika detta scenario. Gamla kulturhus, religiösa byggnader, bibliotek, museer, slott etc. Där byggnaden och dess inventarier är oersättliga har stora mängder vatten ofta skadat mer än vad själva branden gjort. Dessutom rinner mycket kontaminerat vatten ner i trossbottnar och ut i marker och dagbrunnar eftersom en så liten del av vattnet används till att just släcka själva branden. Andra områden där stora mängder vatten är olämpligt, skadligt eller rent av farligt är väg- och järnvägs-tunnlar, kabel-tunnlar och rum, kraftenheter, motor- och tur-binrum, testceller, färgfabriker, storkök, mat- och konfektyr-industri, sjukhus, laboratorier m.fl.  

HTVD jobbar på ett annat sätt. Fortfarande med vatten (ännu oöveträffat som släckmedel) har FOGTEC konstruerat sprayhuvuden där man med hjälp av högt tryck och speciellt designade munstycken skapar en mycket fin vattendimma. Mycket fin vattendimma som tar all energi ur en brand när den övergår till gas (förångning). Det medför att nästan allt vatten som påförs brandhärden försvinner upp i luften tillsammans med eldens energi. Kvar blir en bekämpad brand och fuktiga (inte blöta) ytor.
 Problemet var att få vattendimma att tränga igenom rökgaser och attackera själva brandhärden. Något som FOGTEC löst med sina speciella sprayhuvuden som kan få mycket små vattendroppar att penetrera rökgaserna och nå eldhärden. Det smarta är att även rörelseenergin i vattendimman för med sig rökgaser in mot branden vilket medför att dessa hjälper till att kväva branden.
 Ett problem konventionella sprinklersystem har är korrosion. Vilket givetvis påverkar livslängden på systemet men som även skapar  "smutsigt" vatten vilket inte är allt för trevligt, speciellt vid oavsiktlig aktivering. Till ett HTVD-system används alltid syrafasta rostfria rör på grund av de höga kraven gällande renlighet för fullständig funktion. Därmed elimineras risken för aktivering med smutsigt vatten.

Energin är som bekant konstant. Det gäller bara att omvandla den till något som är ofarligt för människa och miljö, vilket vi gör när vi bekämpar brand med vattendimma under högt tryck.

Vad säger lagen?

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar


2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandskåp
Cylindersystem
Pumpsystem
Sprayhuvuden
Arkiv och bibliotek
Bostäder, Hotell och Sjukhus
Gastirbiner
Industri- och Produktionskök
IT områden
Kabeltunnlar
Marina system
Museer och offentliga byggnader
Museer och offentliga byggnader
Tunnelsystem
Vindkraftverk